પ્રાણ-વાયુ વિકી

From Olekdia Wiki
Revision as of 14:38, 9 February 2019 by Ajay (talk | contribs) (Created page with "== તાલીમ પરિમાણો == * ખાસ: માયલેન્ગજ...")

"""પ્રાણ શ્વાસ""" એ એક એવી એપ્લિકેશન છે જે શ્વાસ લેવાની જિમ્નેસ્ટિક્સ અને ધ્યાન સરળ બનાવે છે. વધુ

પ્રારંભ કરવું

ટૅબ્સ

તાલીમ પરિમાણો

Training types

Default training

Custom training

Preset training

Practice tips

Mudras


Other languages:
English • ‎Türkçe • ‎español • ‎français • ‎polski • ‎português do Brasil • ‎русский • ‎मराठी • ‎ગુજરાતી